Reacties uit inspraakperiode tussennota nieuw alternatief 'ovonde' beschikbaar

  • 13 september 2021

Eind mei publiceerden we een tussennota over het nieuwe alternatief ‘ovonde met nieuwe weg langs Stevin-site’. Dit omdat de eerste onderzoeksresultaten duidelijk maakten dat er voor het alternatief ‘ovonde’ een optimalisatie mogelijk was. Het nieuwe alternatief werd toegevoegd aan de te onderzoeken alternatieven. De keuze van het inrichtingsalternatief gebeurt zodra de onderzoeken afgerond zijn. Iedereen kon de tussennota inkijken en een reactie achterlaten. We hebben al de reacties verzameld en voorzien van een antwoord in een overwegingsdocument. De reacties die worden meegenomen, zijn aangevuld in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Beide documenten kan je vanaf nu raadplegen.

Tussen 1 juni en 21 juni lag de tussennota ter inzage voor iedereen. De nota werd ook bezorgd aan adviesinstanties, zoals de stad Brugge en het havenbedrijf MBZ. Het overwegingsdocument bevat een overzicht van alle reacties uit de inspraakperiode. Bovendien hebben we voor elke reactie aangeduid of hij al dan niet wordt meegenomen in het verdere proces, en die keuze wordt ook gemotiveerd. De geactualiseerde projectonderzoeksnota werd vervolgens aangevuld op basis van de reacties die we verder meenemen. Lees hier welke aanvullingen er zijn gebeurd aan die nota. Daarnaast heeft team MER ook de richtlijnen voor het milieueffectenonderzoek aangevuld. 

Tussennota na eerste onderzoeksresultaten

De tussennota vloeide voort uit de eerste onderzoeksresultaten. In die resultaten kwam naar voor dat we het alternatief ‘ovonde’ voor de westelijke ontsluiting uit de geactualiseerde projectonderzoeksnota verder konden verbeteren. Daardoor kwam er een extra alternatief bij. Dat bijkomende alternatief heeft impact op een groter gebied dan de oorspronkelijke projectzone. Daarom lichtten we de informatie toe in een tussennota, gevolgd door een inspraakperiode.

Op weg naar het inrichtingsalternatief

Het alternatief uit de tussennota is één van de mogelijke alternatieven voor de aansluiting van de verbindingsweg Nx op de bestaande wegen, ten westen van de nieuwe sluis. In dat alternatief wordt een ovonde gebruikt om die aansluiting te maken en komt er een nieuwe weg tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan voor een betere verkeersdoorstroming. Maar er zijn nog andere alternatieven voor de westelijke ontsluiting van de Nx. Die worden vandaag allemaal onderzocht om een onderbouwde keuze te kunnen maken voor het inrichtingsalternatief. Dat legt vast hoe de sluis en de Nx worden gebouwd. Bekijk via de links een overzicht van alle alternatieven en van de onderzoeken.