Het geïntegreerd onderzoek uitgelicht: bouwtechnisch onderzoek

  • 14 april 2021

Onlangs hebben we het mobiliteitsonderzoek uitgelicht als eerste onderdeel van het geïntegreerd onderzoek. Vandaag kijken we meer in detail naar het bouwtechnisch onderzoek. Wat wordt daarin precies onderzocht? En waar staat het onderzoek vandaag? Om dat uit te leggen, gaan we in gesprek met Maarten Marius, projectmanager voor het bouwtechnisch onderzoek.  

1. Wat is jouw rol binnen het project en binnen het bouwtechnisch onderzoek? 
Ik werk binnen het studieteam als projectmanager en lead engineer. Ik stuur met andere woorden het team aan en werk mee aan de technische kant van het project. We werken voor dit onderzoek ook nauw samen met experts van de Vlaamse overheid.  

2. Wat houdt het bouwtechnisch onderzoek precies in?  
In dit onderzoek bestuderen we alle infrastructuur die gebouwd wordt voor de nieuwe sluis en de Nx-tunnel. Denk dan bijvoorbeeld aan de kaaimuren, de tunnel en de sluis zelf, maar ook de bruggen die over de sluis worden gelegd. Voor alle onderdelen maken we stabiliteitsberekeningen en gaan we na op welke manier ze kunnen worden gebouwd. Dit doen we voor elk redelijk alternatief dat op tafel ligt. Zo werken we de alternatieven zoals beschreven in de geactualiseerde projectonderzoeksnota technisch verder uit . 
 
Verder bekijken we ook de aansluitingen van de Nx-tunnel op de bestaande wegenis. Hoe kunnen we de nieuwe weg het best aansluiten op de wegen die er al liggen? Hoe dat eruit kan zien en welke infrastructuur er nodig is om de wegen te verbinden, schetsen we in duidelijke ontwerpen. 

3. Zijn de bouwmethoden erg verschillend per alternatief? 
De alternatieven verschillen onder andere van elkaar op het niveau waarop de tunnel ligt of op hoe diep het bodempeil wordt. Die elementen kunnen ook een impact hebben op de bouw en kunnen de werken eenvoudiger of complexer maken, afhankelijk van hoe diep er moet worden gewerkt. Afhankelijk van het alternatief wordt er ook minder of meer ruimte ingenomen.  

4. Met welke uitdagingen moeten jullie rekening houden in dit onderzoek? 
De nieuwe sluis en de tunnel worden dicht bij de dorpskern van Zeebrugge gebouwd. Daarmee moeten we uiteraard rekening houden voor de bouwmethoden. Daarnaast is het ook belangrijk om het grondwater niet uit het oog te verliezen. Bij dit soort projecten wordt normaal gezien diep in de ondergrond het grondwater verlaagd, maar dat is hier niet mogelijk. We mogen namelijk geen grondverzakkingen creëren in de dorpskern.  

5. Hoe ver staat het onderzoek vandaag?  
We werken de komende tijd de ontwerptekeningen uit van alle elementen. Bovendien kijken we ook al naar het verloop van de bouwwerken zelf en welke ruimte er wordt ingenomen tijdens die werken. De fasering van de werken maakt ook deel uit van ons onderzoek. Daarbij is het bijvoorbeeld belangrijk dat er altijd een oplossing is voor de bereikbaarheid van het openbaar vervoer en ander wegverkeer en de bereikbaarheid van de woningen tijdens de werken.  

6. Wat gebeurt er met de resultaten?  
De resultaten van het bouwtechnisch onderzoek zijn belangrijk voor de andere studies. Onze ontwerpen moeten onder andere leiden tot ramingen van de kostprijs van de bouwwerken en tot tekeningen waarop duidelijk is welke ruimtes worden ingenomen. Dat is belangrijk voor het milieueffectenrapport en de maatschappelijke kosten-batenanalyse.  
 
Ook voor het leefbaarheidsplan zorgen wij voor nuttige input. Wij bekijken namelijk wat de effecten van de mogelijke bouwmethodes zijn op de omgeving. Zorgt een bepaalde methode voor veel trillingen of brengt deze net minder overlast met zich mee? Deze resultaten worden meegenomen in de keuze van het inrichtingsalternatief.